ga('send', 'pageview');

horizontal facebook integro

Στο συνέδριο που διοργάνωσε  η ΚΙΣΑ, ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος INTEGRΟ κατά το διήμερο 27-28 Μαΐου 2015, με θέμα την ένταξη των μεταναστριών και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, συμμετείχαν πέραν των 80 συνέδρων, μεταξύ των οποίων 38  από 15 κράτη-μέλη της ΕΕ.  Στόχος του συνεδρίου ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες ένταξης μεταναστριών και μεταναστών, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το οποίο άνοιξε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΙΣΑ, απευθύνθηκε χαιρετισμός από τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο  οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση.  Χαιρετισμός του υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου εκφωνήθηκε από λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Ο υπουργός συνεχάρη αρχικά την ΚΙΣΑ για τη διοργάνωση του συνεδρίου και τόνισε ότι οι πολιτικές για τη μετανάστευση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες πολιτικές ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, κάτι  που  οποίο «επιτυγχάνεται μέσα από μια δυναμική, μακροπρόθεσμη και συνεχή αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας αποδοχής, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των μεταναστών, των απογόνων τους, αλλά και της κοινωνίας υποδοχής….». Στη συνέχεια ο κύριος Χάσικος υπογράμμισε ότι «η κοινωνία των πολιτών έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην προώθηση των στόχων της ένταξης…», εκφράζοντας την πεποίθηση «ότι σύντομα θα δρομολογηθεί μια νέα συγκροτημένη διαδικασία, που ευελπιστούμε ότι θα καταλήξει σε μια ανανεωμένη πολιτική και ένα επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης».

Ακολούθησε ομιλία από εκπρόσωπο του ENAR (European Network Against Racism) αναφορικά κυρίως με το εργαλείο (Toolkit) για την ένταξη, το οποίο ανέπτυξε το ENAR και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το σχεδιασμό των 5 πιλοτικών σχεδίων του έργου -ένα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα-, τα οποία σχέδια παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη συνέχεια.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελεσμάτων των πιλοτικών προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου στις χώρες τους. Το πιλοτικό πρόγραμμα της NICEM «Απασχόληση, απασχολησιμότητα και διακρίσεις στους χώρους εργασίας»  επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας και στη διαδικασία ένταξης. Το πιλοτικό πρόγραμμα του Radio Afrika Tv «Forum INTEGRO» καταπιάνεται με το ρόλο των ΜΜΕ στη διαδικασία προώθησης της ένταξης. Η οργάνωση SIMI, με  το πιλοτικό έργο «Με γείτονες από αλλού – Ένταξη των μεταναστών στους τόπους διαμονής» ασχολείται με το θεσμό των πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Επίσης, ο εταίρος  Citizens for Europe, με το πιλοτικό πρόγραμμα «Δικαίωμα ψήφου για υπηκόους τρίτων χωρών ασχολείται με τα πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών και ιδιαίτερα το δικαίωμα ψήφου και ένταξης.

Το πιλοτικό πρόγραμμα της ΚΙΣΑ «Προώθηση και διευκόλυνση της αυτο-οργάνωσης των μεταναστριών στην Κύπρο» αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην αυτ0-εκπροσώπηση και ενδυνάμωση των  μεταναστριών προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την πολιτική συμμετοχή, ειδικά κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των μέτρων και  πολιτικών ένταξης.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στο ζήτημα των στρατηγικών ένταξης που ακολουθούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και στα αποτελέσματα του προγράμματος και τη συμβολή του στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών και μεταναστριών. Σχετικές παρουσιάσεις, τις οποίες ακολούθησε εκτεταμένη και ζωηρή συζήτηση, έγιναν από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αυστρίας και της Τσεχίας, από εκπρόσωπο του συνδικάτου Verdi στη Γερμανία, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, το οποίο είναι και το Εθνικό Σημείο Επαφής για θέματα ένταξης, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστριών Γυναικών, τον πρόεδρο του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση.

Σε καταληκτική ομιλία, ο κ. Patrick Yu, διευθυντής του NICEM, ως εκπρόσωπος των εταίρων του έργου, αναφέρθηκε συνοπτικά στα στάδια υλοποίησης του INTEGRO, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα για ενίσχυση των διαδικασιών ένταξης από τους εμπλεκόμενους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Υu ανέφερε: «Τονίζω ότι οι κυβέρνησες, η κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εργαστούν από κοινού προκειμένου να προσεγγίσουν την αόρατη κοινότητα των μεταναστών. Επίσης, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας ως προς την  προσέγγισή τους, προκειμένου η εν λόγω αόρατη κοινότητα των μεταναστών να καταφέρει να εμπλακεί και να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παράλληλα με το ευρύτερο δίκτυο».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από ΜΚΟ οργανώσεις και φορείς  στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την ΚΙΣΑ από την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το INTEGRO μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου:

http://www.integro-project.org

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!