ga('send', 'pageview');

Σύμφωνα με τον Περί Προσφύγων Νόμο, ο οποίος ενσωματώνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτητών ασύλου όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ε.Ε., η αίτηση ασύλου υποβάλλεται ακόμα και προφορικά προς οποιαδήποτε κρατική αρχή,  και στη συνέχεια η αρμόδια αρχή – Επαρχιακά Κλιμάκια ΥΑΜ- πρέπει να διασφαλίσουν ότι εντός 3 ημερών εκδίδεται βεβαίωση υποβολής αίτησης ασύλου , η οποία αποδεικνύει το νομικό τους καθεστώς και με την οποία επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στα δικαιώματα των αιτητών  ασύλου σε συνθήκες υποδοχής. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, ακόμα και εάν ένα πρόσωπο δεν αναφέρει ότι επιθυμεί να υποβάλει άσυλο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες ώστε να συνάγουν ότι επιθυμούν να αιτηθούν άσυλο και να τους βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Περαιτέρω, ο Νόμος προβλέπει ότι εντός 6 ημερών, και υπό συνθήκες μαζικών αφίξεων, εντός 10 ημερών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η αίτηση ασύλου να κατατεθεί και γραπτώς στην αρμόδια αρχή (Κλιμάκια ΥΑΜ).

Σύμφωνα με το Νόμο, για την υποβολή αίτησης ασύλου είναι μεν θεμιτά όχι όμως απαραίτητα τα όποια  αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητα του/της αιτητή / τριας.

Η βεβαίωση που παραχωρείται εντός 3 ημερών διασφαλίζει:

  1. Την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μέχρι τελικής απόφασης επί του αιτήματός του από Δικαστήριο
  2. Άμεση πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, υλικές συνθήκες υποδοχής σε είδος ή σε μετρητά (Στέγαση, Υγεία, Διατροφή/ένδυση κλπ)
  3. Ειδική / αυξημένη προστασία για ευάλωτους/τες αιτητές/τριες ασύλου 
  4. Πρόσβαση στα άλλα δικαιώματά τους ως αιτητές/τιες ασύλου π.χ. εργασία, παιδεία κ.λ.π.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατά παράβαση του Νόμου αποφάσισε αυθαίρετα όπως  οι αιτήσεις ασύλου να υποβάλλονται στο Κέντρο Πουρνάρα αντί στα Κλιμάκια Αλλοδαπών. Τις τελευταίες 10 μέρες η Πουρνάρα έχει μετατραπεί με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ νέου σε κλειστό Κέντρο φιλοξενίας, δηλαδή σε Κρατητήριο με 1000 πλέον αντί 600 άτομα που υποτίθεται είναι οι δυνατότητες του.  Αυτό παραβιάζει τη βασική αρχή ότι ο κάθε αιτητής ασύλου έχει δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και μόνο κατ΄εξαίρεση και υπό πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις μπορούν να τίθενται υπό κράτηση. Πρόκειται για αυθαίρετη και παράνομη συλλογική κράτηση αιτητών ασύλου κατά παράβαση κάθε δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι δύο αυτές αποφάσεις ουσιαστικά έχουν οδηγήσει στην αυθαίρετη και παράνομη αναστολή του συστήματος Ασύλου, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αιτητών ασύλου σήμερα να είναι στους δρόμους χωρίς πρόσβαση σε βασικές ανάγκες (υγεία, τροφή, στέγη) και χωρίς καθεστώς παραμονής, και να απειλούνται και με αυτήν καθαυτή την επαναπροώθηση σε χώρα/ες όπου υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης αφού δεν μπορούν να αποδείξουν το καθεστώς παραμονής τους.

Ανάμεσα στα 1000 άτομα στο Πουρνάρα βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η ΚΙΣΑ θα προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και προσφυγών στο Δικαστήριο για παραβίαση του Περί Προσφύγων Νόμου. Επίσης, καλεί το κοινό να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του προς τους αιτούντες άσυλο προμηθεύοντας τους με είδη πρώτης ανάγκης αλλά και με την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση ώστε σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις:

  1. Να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, δικαίωμα υποβολής και κατάθεσης αίτησης ασύλου.
  2. Να επιτρέψει στους αιτούντες άσυλο να υποβάλουν αίτηση όπως προβλέπεται από το Νόμο στα γραφεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και όχι μόνο στην «Πουρνάρα».
  3. Να παραχωρήσει άμεσα πρόσβαση σε υλικές συνθήκες υποδοχής σε όλους τους αιτούντες άσυλο, ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της Δημοκρατίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!