ga('send', 'pageview');

 

Domestic_Work_Is_Not_Slavery

 

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταγγέλλει Ανώτερη Δικηγόρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για κατάχρηση εξουσίας, με στόχο την παράνομη απέλαση της μετανάστριας εργαζόμενης στην οικία της πρώτης, ως τιμωρία στο αίτημα της εργαζόμενης για παραχώρηση του λεγόμενου «χαρτιού αποδέσμευσης» για αλλαγή εργοδότη. Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών γιατί όχι μόνο δεν εξέτασε το θέμα της καταχρηστικής καταγγελίας της εργοδότριας, παρά το γεγονός ότι η ΚΙΣΑ υπέβαλε σχετική καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, αλλά αντίθετα προχώρησε στην απέλαση της μετανάστριας οικιακής εργαζόμενης, παραβιάζοντας έτσι για δεύτερη φορά τα δικαιώματα της.

Ειδικότερα, η κυρία G., μετανάστρια οικιακή εργαζόμενη, η οποία ήλθε στην Κύπρο πριν από τρία χρόνια με άδεια διαμονής και εργασίας στην οικία Ανώτερης Δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας απελάθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 11 Ιανουαρίου 2014. Η απέλαση πραγματοποιήθηκε στη βάση σχετικής απαίτησης της εργοδότριας της και παρά το γεγονός ότι η ΚΙΣΑ ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το γεγονός ότι τα διατάγματα κράτησης και απέλασης της μετανάστριας είχαν εκδοθεί παράνομα.

Στις 9 Ιανουαρίου, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) Λευκωσίας συνέλαβαν την κυρία G. στο σπίτι της εργοδότριάς της. Η εργοδότρια, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, μας επιβεβαίωσε ότι η μετανάστρια εργαζόταν στο σπίτι της μέχρι και τη σύλληψη της.  Μας επιβεβαίωσε επίσης πως η ίδια ζήτησε να ακυρωθεί η άδεια διαμονής και εργασίας της μετανάστριας, ενώ παράλληλα η ίδια ειδοποίησε την ΥΑΜ Λευκωσίας και συνέλαβε την κυρία G. έξω από το σπίτι της. Όπως μας είπε, προέβηκε σε αυτές τις πράξεις τιμωρητικά, λόγω του ότι η αναφερόμενη της ζητούσε «χαρτί αποδέσμευσης». Στο ερώτημα μας γιατί δεν έδωσε το «χαρτί αποδέσμευσης», η εργοδότρια μας απάντησε ως εξής: «την έφερα στην Κύπρο, την έστρωσα και να την αφήσω να πάει σε άλλο εργοδότη; Όχι, αν θέλει να φύγει από εμένα, τότε να πάει πίσω στη χώρα της. Αυτό είναι το δίκαιο».

Η κυρία G. το τελευταίο διάστημα ζητούσε από την εργοδότρια της να της επιτρέψει να αλλάξει εργοδότη, καθώς σύμφωνα με το νόμο αποτελεί προϋπόθεση για μία μετανάστρια οικιακή εργάτρια να εξασφαλίσει το «χαρτί αποδέσμευσης» από τον εργοδότη της, καθεστώς που πρόδηλα παραπέμπει σε δουλεία, όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει η ΚΙΣΑ.  Όπως κατήγγειλαν στην ΚΙΣΑ φίλοι της κυρίας G., η μετανάστρια οικιακή εργαζόμενη δεν άντεχε άλλο τις συνθήκες εργασίας της γιατί ήταν υποχρεωμένη να εργάζεται πολύ πέραν των ωρών εργασίας της και οι εργοδότες της ασκούσαν βία εναντίον της σε φραστικό και ψυχολογικό επίπεδο, φωνάζοντάς της και απειλώντας την με απέλαση τακτικά.

Η ΚΙΣΑ με επιστολή της στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν την απέλαση της αναφερόμενης μετανάστριας ζήτησε, ανάμεσα σε άλλα, τους λόγους ακύρωσης της άδειας διαμονής της, ενόσω αυτή αποδεδειγμένα εργαζόταν ακόμα στο σπίτι της εργοδότριάς της, αφού συνελήφθηκε  εκεί, όπως επιβεβαίωσε μάλιστα και η ίδια η εργοδότρια. Ως απάντηση, η κυρία G. απελάθηκε την επόμενη μέρα. Η ΚΙΣΑ ανησυχεί για τον πιθανό συσχετισμό μεταξύ της θέσης ισχύος της εργοδότριας ως Ανώτερης Δικηγόρου της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία,  και της άμεσης ανάκλησης της άδειας παραμονής και έκδοσης διαταγμάτων κράτησης και απέλασης εναντίον της κυρίας G. Σημειώνεται ότι  σύμφωνα με το Νόμο, δεν διατάσσεται η απέλαση μετανάστη, ο οποίος  διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία, παρά μόνο εάν καταστεί επικίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους ή παραβλάπτει το δημόσιο συμφέρον ή παραβαίνει τα χρηστά ήθη. Η κυρία G. είχε καθόλα νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας, όπως η ίδια η εργοδότριά της ανέφερε και ουδέποτε εγκατέλειψε την εργοδότριά της για να θεωρηθεί ότι παραβίασε τους όρους της άδειας, αφού συνελήφθηκε στο σπίτι της εργοδότριάς της. Η ΚΙΣΑ θεωρεί την άμεση απέλαση της κυρίας G., χωρίς να της δοθεί δυνατότητα να ασκήσει ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή της, σύμφωνα με το νόμο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, παράνομη και καθ’ υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας. Η ΚΙΣΑ καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,  να διερευνήσουν την υπόθεση άμεσα. Τέλος, η ΚΙΣΑ τονίζει για μία ακόμα φορά την ανάγκη ριζικής αλλαγής της πολιτικής απασχόλησης οικιακών εργαζομένων, ενός εργασιακού τομέα που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες μετανάστριες. Παράλληλα, η ΚΙΣΑ υπενθυμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε κατ’ επανάληψη να αναθεωρήσει την πολιτική απασχόληση των οικιακών εργαζομένων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί  το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας που πολλές φορές υπόκεινται οι μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες. [1]

 

Σημειώσεις προς συντάκτες:


[1]            International Labour Organisation, “C189 – Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189): Convention concerning decent work for domestic workers (Entry into force: 05 Sep 2013). Adoption: Geneva, 100th ILC session (16 Jun 2011) – Status: Up-to-date instrument (Technical Convention)”. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

United Nations – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, “CEDAW/C/CYP/CO/6-7 – Distr.: General, 25 March 2013, Original: English. Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Cyprus, adopted by the Committee at its fifty-fourth session (11 February–1 March 2013)”. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/421/75/PDF/G1342175.pdf?OpenElement

United Nations – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, “CERD/C/CYP/CO/17-22 – Distr.: General, 23 September 2013, Original: English. Concluding observations on the seventeenth to twenty-second periodic reports of Cyprus, adopted by the Committee at its eighty-third session (12-30 August 2013)”. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCYP%2fCO%2f17-22&Lang=en

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!